Vilkår for transport for Auto Transport Service AS

  1. Bestilling

Bestilling skjer ved å bruke bestillingsskjema, via vår hjemmeside www.autotransport.no, eller etter avtale ved å sende en mail til kundesenter@autotransport.no.

1.1          Hva bileier må påse før transport

Vi transporterer ikke biler som lekker væske. Det være seg motorolje, kjølevæske, bremsevæske o.l. All lekkasje må derfor tettes før transport. Om bilen lekker væske under transport vil bileier bli erstatningsansvarlig for skader på lastebil, tog vogn og øvrige biler som er med på lasset.

Bilen må starte og være kjørbar, ha tilstrekkelig med drivstoff/strøm samt ha gode forskriftsmessige bremser og parkeringsbrems. Dersom bilen må ha starthjelp vil ATS fakturere ett pristillegg for bruk av booster. (500 nok eks. mva. pr. Boost)

Ekstra utstyr som takboks, takstativ, ekstralys på tak, ekstra speil o.l. må tas av før transport. Biler som har ekstra utstyr påmontert uten at det er oppgitt ved bestilling vil bli belastet for fraktkostnaden selv om vi ikke får fraktet bilen.

1.2          Løse gjenstander i og utenfor bilen

ATS er ikke ansvarlig for løse gjenstander i bilen eller skader påført av løse gjenstander. Med løse gjenstander menes bagasje, dekk, Ipad, løs GPS, løse nøkler o.l. Listen er ikke uttømmende.  Løse gjenstander kan ødelegge bilens innredning og i sin ytterste konsekvens knuse ruter og deretter lage skade på andre biler. Det er viktig å poengtere at bileier selv er ansvarlig for å sikre løse gjenstander, da bileier vil bli erstatningspliktig for skader på andre biler på samme transport. Innbrudd i bil under transport, må dekkes av bileier.

Løse gjenstander som fraktes utenfor bilen, som ekstra påmontert hjul (vi frakter ikke løse hjul), takstativ o.l. er ikke dekket av ATS sin forsikring, og bileieren må selv kontrollere at han er forsikret ved skade på eller ved tap av løse gjenstander. Løse gjenstander er vanskelig å sikre mot tyveri på åpne lastebiler, og kan bli stjålet når sjåføren ikke har lastebilen under oppsikt.

1.3          Bilens mål

Det er helt avgjørende at vi får korrekt informasjon om bilens mål ved bestilling da alle bildimensjonene som høyde, lengde og bredde blir kalkulert før transporten finner sted. Bilen blir deretter tildelt en plass på lastebilen. Dersom vi har fått feil informasjon om bilens mål kan det gjøre at bilen ikke passer inn i tildelt plass, og det kan oppstå tilfeller hvor det ikke er tilgjengelig alternativ plass på lastebilen. Transporten vil da bli kansellert, og oppdragsgiver blir belastet fraktkostnaden.

 

1.4          Sportsbiler, lave og eksklusive biler

Sportsbiler og lave eksklusive biler er som regel vanskelig å laste. Disse har som regel brede dekk, harde koplinger og lav høyde under bilen samt har mange hestekrefter som gjør det vanskelig å smyge fram. Disse tar lengre tid å laste og innebærer en ekstra kostnad. Er bilen lavere enn 11 cm ( laveste punktet mot bakken) er ikke ATS ansvarlig for skader under bilen.

1.5          Modifiserte biler

Som modifiserte biler regnes biler som avviker fra fabrikkens tekniske spesifikasjoner. Biler som er senket, eller har gjennomgått karosseri ombygging, har ekstrem lavprofilhjul og hjul som gjør bilen bredere enn originalt regnes også som modifisering. Ved bestilling av transport av biler som er modifisert/ombygd må nye mål på bilen oppgis da det har stor betydning for planlegging av lasten. ATS forbeholder seg retten til å avgjøre om de kan transportere den aktuelle modifiserte bilen da den kan skape problemer ved lasting/lossing og kan medføre at ATS ikke får med seg bilen.

1.6          Biler med skader

Biler med skade eller renoveringsobjekter må informeres om ved bestilling.

Disse bilene kan ha deler som faller av under transport. Dette er med på å øke risikoen for å skade andre biler. Det er avsender/bestiller som er ansvarlig for å feste løse deler på en forsvarlig måte. For sikkerhetsskyld frakter vi biler med skade og renoveringsobjekter kun med bergningsbil. Frakt av biler med skade og/eller renoveringsobjekt  bestilles på ordinær måte, men her fraskriver vi oss ethvert ansvar for bilen.

 

1.7          Veteranbil

ATS er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå under transport på biler som er 30 år eller eldre.

Vi må derfor fritas for ansvar for dette mens bilen er i vår varetekt, og du må tegne egen forsikring

som gjelder transport av bil.

 

1.8          Snø og is på bilen

På vintertid er det viktig å påse at biler blir fremsatt snø og isfrie.

I henhold til norsk lov er det ikke lov til å frakte biler med snø. Eventuell snøfjerning vil bli fakturert kunde i henhold til prisliste. ATS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av snø fjerning.

 

1.9          Bruktbiler

ATS er opptatt av å unngå transportskader, og det samme gjelder misforståelser om tidligere skader. I første omgang besikter sjåfør bilen, fortrinnsvis sammen med kunden, for å se etter skader. Kunden skal uoppfordret informere sjåfør om karosseriskader han/hun kjenner til. Noen ganger er bilen skitten, våt, dekket av snø og / eller is  eller lastes i mørket og som gjør det umulig å oppdage skader. Under slike forhold er ikke ATS erstatningspliktig. Skader som først er synlig som følge av følsomhet for varme og/eller kulde og skader som skyldes lekkasje/sprekker eller rust vil ATS ikke erstatte.

Ved frakt av bruktbiler har ATS laget særskilte vilkår over hva som ikke betegnes som transportskade (listen er ikke uttømmende):

– Bruksriper

– Riper mellom dør og dørhåndtak

– bulker hvor det ikke er lakkskade

– riper under frontfanger

– riper/hakk i felg

– Steinsprut både i lakk og vinduer

– skade på ekstrautstyr

– innvendig skader

– Skade på tak på høye biler som umuliggjør besikting før transport

 

 

  1. Bestilling av transport

2.1          Henting og levering

En lastebil har høye drivstoffkostnader og det er også kostbart å kjøre gjennom bomstasjoner, overfart med ferjer og kjøring i tuneller. Når det er oppgitt upresis eller feil adresse for henting eller levering, eller adressene endres etter at tilbud er gitt og transporten har startet, vil ATS belaste ett tillegg pr. mil forlenget kjøreavstand i forhold til oppgitt sted, og vil også belaste eventuelle bompengeavgifter, ferjer eller tunellavgifter som ATS ikke har hatt mulighet for å kalkulere inn i tilbudet.

Lasting og lossing av biler kan ikke skje i boligområder o.l. Årsak kan være overskridelse av tillatt akseltrykk på den aktuelle vei, og at våre trailere får manøvreringsproblemer i mindre gater. Det må derfor gjøres avtale om lasting/lossing på en nærliggende egnet sted ved bestilling. Dersom det ikke er mulig å levere kjøretøyet på oppgitt leveringsadresse vil ATS losse av kjøretøyet så nær leveringssted som mulig, og i samråd med bileier. Det vil ikke bli gitt avslag i avtalt fraktspris ved slike hendelser.

Vi forutsetter at bilen er klar for henting fra og med dagens dato dersom ikke annet er oppgitt. Det vil faktureres for kostnader vi måtte få ved bomtur.

2.2          Avbestilling

Logistikken rundt biltransport er ofte komplisert. En lasteplanlagt bil, dvs en bil som allerede er på lasteliste, som avbestilles eller som på grunn av feil oppgitt informasjon medfører at bilen ikke kan sendes faktureres avsender i henhold til prislisten.

2.3          Forsinkelser

ATS er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som skyldes værforhold, stengte fjelloverganger, innstilte ferjer, stengte tuneller, innstilte togavganger, bilhavarier eller lignende hendelser (Force majeure).

  1. Forsikring

ATS har godsforsikring på alle sine biler og tilhengere. Godsforsikring har pr.kg. dekning. Dekningen er knyttet opp til en verdienhet som heter SDR. (Special Drawing Right, for mer info se Norges Bank) SDR har historisk en gjennomsnittlig verdi på kr. 11,- men er knyttet opp mot internasjonale valutaer, og vil derfor variere noe. Dekningen pr.kg. gods i Norge er 17 SDR lik ca.kr.187,- pr.kg. Dette betyr at hver 1000 kg bil er forsikret for ca. kr. 187.000,- . For transport utenfor Norges grenser, så dekker godsforsikringen 8,33 SDR pr.kg. Hvis ditt kjøretøy har høyere verdi enn hva godsforsikringen dekker, så må bileier selv tegne tilleggsforsikring. Steinsprut dekkes ikke, da bilen ville ha blitt utsatt for dette også ved vanlig kjøring. Vi anbefaler bileier selv å forsikre bil og verdier, da godsforsikring kun kommer til anvendelse dersom ATS har gjort noe galt eller opptrådt uaktsomt.

3.1          Ansvarsforhold

All transport foretas etter bestemmelsene i Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015, med unntak av § 25:A. Disse bestemmelsene regulerer også ansvarsforholdet  mellom ATS og kunde vedrørende skader.

ATS sitt ansvar starter når representant for ATS har overtatt bilen for transportoppdraget og avsluttes når bilen er fremme på bestemmelsesstedet. Før vi overtar bilen og etter vi har parkert bilen står bilen på kundens egen risiko og forsikring.

ATS er ikke ansvarlig for skader/tyveri som har oppstått når bilen står stille i lager. Kunden må derfor påse at bilen har tyveri forsikring.

3.2          Transportskader

Alle skader som ikke dekkes av ATS sin godsforsikring skal dekkes av bilens egen ansvarsforsikring. Det er oppdragsgiver sitt ansvar å påse at bilen har minimum ansvarsforsikring under transport.
ATS stiller seg ikke ansvarlig for skader på bil som ikke kan bli besiktet fra stående posisjon.
Dersom en bil påfører seg selv eller en annen bil skade under transport, så skal skaden dekkes av eieren eller ansvarsforsikringen på den bilen som er skyld i skaden. Eksempler på slike skader er deler som faller av og treffer andre biler, væsker som olje og lignende som drypper og tilgriser andre biler.

3.3           Frist for innmelding av transportskader

Bileier plikter å varsle ATS om skader omgående etter at leveransen har funnet sted, jfr. de frister som fremgår av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015. Alle nye skader skal dokumenteres i form av bilder av bil og skade før bilen flyttes og vaskes/avfettes, samt anmerkes på trailermanifest.

 

Følgende dokumentasjon må sendes:

-Opplysninger om når bilen ble levert. (Dato og om innenfor/utenfor arbeidstid)

-Trailermanifest

-Skademelding/ mottakskvittering

-Min 4 Bilder av skade med:

Oversiktsbilde av kjøretøyet der bilen ble parkert av ATS

Bilde av chassisnummer plate

Bilde av skadeområdet (for eks en hel skjerm)

Nærbilde/detaljbilde av skaden

-Takst (kan evt. ettersendes)
Biler skal alltid besiktiges av kunde sammen med ATS sjåfør. Dersom kunde ikke er tilstede for besiktigelse vil ATS sjåfør besikte bilen på egenhånd. ATS anser fravær fra kunde under besiktigelse som aksept fra kunde på at skadekrav ikke kan fremmes mot ATS. Det er mottakers ansvar at bilen besiktiges sammen med sjåfør eller representant for ATS ved avhenting.

Siste trafikkmelding

Alle trafikkmeldinger